Đón xem Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia, 6 giờ 30 ngày 3-5